statement-of-faith - geloofsverklaring

The Foundation is een niet-denominale, christelijke school die studenten door het meegeven van een Bijbels wereldbeeld wil voorbereiden en toerusten voor de maatschappij. We streven ernaar iedere student te helpen in het ontwikkelen van excellentie op geestelijk, academisch, sociaal en fysiek vlak (Lukas 2:52).
 
1. We geloven dat de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het geïnspireerde Woord van God is, onfeilbaar in zijn oorspronkelijke tekst, de complete openbaring van Zijn wil voor de redding van mensen, en de hoogste autoriteit voor het geloof en leven van iedere Christen. Psalm 89:35, Johannes 10:35, 2 Timotheüs 3:16, Hebreeën 6:18, 2 Petrus 1:21.
2. We geloven in één God, Schepper van alle dingen, heilig en volmaakt en van eeuwigheid bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Genesis 1:1, Deuteronomium 6:4, Efeze 2:18, Hebreeën 1:1-3.
3. We geloven dat Jezus Christus volledig God en volledig mens is, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij stierf aan een kruis als een offer voor onze zonden overeenkomstig de Schrift. Daarna stond Hij lichamelijk op uit de dood, voer op naar de hemel, waar Hij nu, aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen, onze Hogepriester en advocaat is. Jesaja 53, Handelingen 17:31, 2 Korinthe 5:21, Titus 2:14, Hebreeën 2:9, 9:12-28, 10:10-13, 1 Petrus 2:24, 1 Johannes 3:5.
4. We geloven dat het de bediening van de Heilige Geest is om Jezus Christus te verheerlijken, en in deze tijd mensen overtuigt van zonde, de zondaar die zich bekeert en gelooft opnieuw geboren doet worden, het hart van de gelovige bewoont, hem doopt, vervult, troost, leidt, instrueert en bekrachtigt voor Godvruchtig leven en dienst. Johannes 14:26, 16:8, Handelingen 1:8, Romeinen 8:11, 1 Korinthe 12:13, Efeze 1:13.
5. We geloven dat de mens is geschapen naar het beeld van God, maar in zonde is gevallen en daarom verloren is, en dat verlossing en geestelijk leven alleen door wedergeboorte door de Heilige Geest verkregen kan worden. Genesis 1:27, Johannes 3:5, Romeinen 3:23, 1 Korinthe 6:19-20, Efeze 1:13-14, Titus 3:5.
6. We geloven dat het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn opstanding voorzien in de enige grond voor rechtvaardiging en redding voor ieder die gelooft, en dat alleen zij die Jezus Christus aanvaarden, geboren zijn uit de Heilige Geest en daarom kinderen van God zijn geworden. Johannes 1:12, Efeze 2:8-9, Kolossenzen 2:13, Titus 3:5, 1 Johannes 5:1.
7. We geloven dat waterdoop door onderdompeling en het avondmaal instellingen zijn om in acht genomen te worden door de gemeente in deze tegenwoordige tijd. Zij worden echter niet beschouwd als middel tot behoud. Handelingen 2:38, 10:47, Romeinen 6:3-4, 1 Korinthe 11:26.
8. We geloven dat de ware Gemeente is samengesteld door al diegenen, die door reddend geloof in Jezus Christus zijn wedergeboren door de Heilige Geest. Zij vormen het lichaam van Christus, met Christus als Hoofd. Kinderen zijn in hun gelovige ouder(s) geheiligd. 1 Korinthe 3:11-17, 7:14, 12:27, Efeze 1:22, Kolossenzen 1:18.
9. We geloven dat Jezus Christus de Heer en het hoofd van de Gemeente is en dat elke lokale gemeente het recht heeft zelfstandig in afhankelijkheid van Christus beslissingen te nemen en haar zaken te besturen.
Efeze 4:4-7, 11-13, 1 Timotheüs 3:1-7, Titus 1:7-9.
10. We geloven in de persoonlijke terugkeer van onze Heere Jezus Christus en dat deze ‘zalige hoop’ van vitaal belang is in het persoonlijk leven en bediening van de christen. Lukas 21:36, Handelingen 1:11, 1 Thessalonicenzen 1:10, 4:16, Titus 2:13, Openbaring. 22:20.
11. We geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, de gelovige tot eeuwig heil en vreugde met de Heere, de ongelovige tot oordeel en eeuwige pijn. Daniël 12:2, Mattheüs 25:46, 1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaring 20:13-15.
12. We geloven dat het huwelijk een verbondsrelatie is tussen een man (vanaf geboorte) en een vrouw (vanaf geboorte) en dat God de seksuele intimiteit alleen heeft bestemd voor een man en een vrouw die met elkaar zijn getrouwd. Genesis 2:18-25, 1 Korinthe 6:18, 7:2-5, Hebreeën 13:4.
13. We geloven dat Jezus’ verlossend werk heeft voorzien in gezondheid en welzijn voor geest, ziel en lichaam. Mattheüs 8:16-17, Lukas 4:18, Johannes 10:10, Romeinen 1:16, 1 Petrus 2:24.
14. We geloven dat alle gezag van God komt, ook op school, en dat ieder mens zich moet onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Rom. 13:1-2, Titus 2:15, 3:1-2.

Ter verduidelijking: Iedere ouder/verzorger die zijn kind(eren) inschrijft op The Foundation Private International Christian School moet zich realiseren dat we in leer en leven Christelijk zijn. Ons onderwijs is op de Bijbel gebaseerd en gecentreerd. Uitingen die aan de Heilige Geest worden toegeschreven, maar niet in de Bijbel voorkomen, zoals ‘soaken’, vallen in de geest e.d., wijzen wij af. Judaïstisch christendom, oftewel het terugkeren naar Hebreeuwse wortels, beschouwen wij als een dwaling (Gal.3-4, Heb.8-10, Kol.2:16-17). We geloven dat iedere dag gelijk is (Rom.14:5). Wij vieren op een eenvoudige wijze de Christelijke feesten. Om de eenheid te bewaren binnen school gebruiken we uitsluitend de New King James Version (Engels) en de Herziene Statenvertaling van de Bijbel. We streven naar een liefdevolle, warme houding ten opzichte van alle mensen.

Ondertekening

Ik ben het hier volledig mee eens.
Datum: 
Naam ouder/verzorger 1:
Handtekening: 

Datum:
Naam ouder/verzorger 2:
Handtekening:

 

Ik ben het hier niet volledig mee eens, maar ik zal het respecteren.
Datum: 
Naam ouder/verzorger 1: 
Handtekening:
 
Datum:
Naam ouder/verzorger 2:
Handtekening: