Onze school

The Foundation is een christelijke internationale particuliere school voor basis- en voortgezet onderwijs. Onze school is ontstaan vanuit het verlangen om onze kinderen in een beschermde omgeving te onderwijzen en op te voeden, vanuit de basis van Gods Woord.

Daarom is ook gekozen voor de naam ‘The Foundation'. Bij het opvoeden van en onderwijs aan kinderen gaat het om het leggen van het fundament van hun leven. Jezus Christus is hét Fundament. “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.”1 Korinthe 3:11

Ons onderwijs is Bijbels gecentreerd. Het hele ACE-curriculum wat op The Foundation gebruikt wordt is gebaseerd op en gecentreerd rondom de Bijbel. Dat een kind God kent en met Hem leeft, vinden wij belangrijker dan dat hij of zij een academisch niveau haalt. “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN” Spreuken 9:10a. Nadruk ligt op karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Nadruk op leren i.p.v. leskrijgen. Onze visie en verlangen is dat kinderen worden toegerust om uit te gaan en uit te reiken naar de ander, leren te dienen en gaven ontwikkelen om in de samenleving tot zegen te zijn.

Private

The Foundation is een internationale christelijke school voor basis- en voortgezet onderwijs. Als particuliere school worden we niet gefinancierd door de overheid maar uit de maandelijkse eigen bijdrage van de ouders en giften. Ook de kosten van de PACEs worden door de ouders zelf betaald.

International

Behalve voor de vakken Nederlands en Burgerschap valt The Foundation niet onder de Nederlandse onderwijsinspectie. We zijn geregistreerd als B4 school. De school is aangesloten bij de Britse organisatie CEE (Christian Education Europe), en staat onder toezicht van ICCE (International Certificate of Christian Education). Zij zijn in 2012 door het ministerie van OCW geaccrediteerd. Ouders die hun kinderen onderwijs op The Foundation laten volgen, voldoen hiermee aan de Nederlandse leerplichtwet.

Christian

In opvoeding en onderwijs wordt het fundament gelegd in levens van kinderen. Jezus Christus is hét Fundament (1 Korinthe 3:11). De naam van onze school verwijst hiernaar.

School

Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is gebaseerd op fundamentele principes uit het Woord van God. Kinderen leren het leven te zien vanuit Gods perspectief. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Curriculum

Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is van zeer goede kwaliteit, is ontstaan in 
1970 in Amerika en wordt inmiddels in meer dan 140 landen wereldwijd gebruikt.

Het ACE-concept is gebaseerd op vijf basiswetten van het leren:
• Kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen leren;
• Er moeten haalbare doelen worden gesteld;
• Kunde moeten worden gecontroleerd, kinderen gemotiveerd;
• Het leren moet meetbaar zijn;
• Het leren moet worden beloond.

Het ACE-model past zich aan de leersnelheid van uw kind aan. Het laat uw kind zelfstandig vooruit gaan in 
het onderwijsprogramma, en niet als groep. Hij of zij krijgt vooraf een diagnostische test om de huidige aca-
demische bekwaamheden en zwakheden te bepalen. Uw kind wordt dan vervolgens per vak op zijn/haar 
eigen leerniveau geplaatst.

De kinderen leren door zelf dagelijkse doelen te stellen, en worden uitgedaagd door het bijhouden van hun 
eigen prestatie. Hierdoor visualiseert en plant het zijn/haar eigen dagelijkse voortgang. Dit legt de verant-
woordelijkheid voor het leren bij het kind zelf en zorgt voor persoonsontwikkeling.

De Bijbelse waarde van uitmuntendheid in alles wat we doen is vertaald in het beheersen van vakinhoud 
(mastering). Kinderen moeten een minimum van 80% en soms 90% van het materiaal onder de knie hebben, 
voordat ze door mogen naar een volgend niveau.

Het onderwijsprogramma van ACE rust kinderen efectief toe voor het hoger onderwijs of werkplek
Kinderen worden geholpen en gestimuleerd (door alle vakken heen) het Woord van God te kennen, te begrijpen en toe te passen, zodat ze levenssituaties benaderen vanuit een Bijbels perspectief.Meer inhoudelijke en praktische uitleg vindt u via onderstaande button.

Missie en visie

The Foundation wil ouders helpen bij het opvoeden en toerusten van hun kinderen, zodat ze geestelijk, sociaal, financieel, emotioneel en praktisch zelfstandig de school zullen verlaten, om met een goed gevormde christenidentiteit hun plek in de maatschappij in te gaan nemen. De Heere zoekt immers ‘een Goddelijk nageslacht’ Maleachi 2:15b. Wij geloven op grond van de Bijbel dat kinderen geen eigendom zijn van hun ouders of van de staat, maar van God (Psalm 127:3). Ouders zijn rentmeesters van Gods eigendom. Hun kostbare en verantwoordelijke opdracht is deze kinderen op te voeden tot een godvrezend nageslacht (Maleachi 2:15 en Deuteronomium 6:5-7).