• Welkom bij The Foundation

 • En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen.

  Jesaja 58:12a

 • Logothefoundation

  • Private

   The Foundation is een internationale christelijke school voor basis- en voortgezet onderwijs. Als particuliere school worden we niet gefinancierd door de overheid maar uit oudercontributies.

  • International

   Behalve voor het vak Nederlands valt The Foundation niet onder de Nederlandse onderwijsinspectie. De school is aangesloten bij de Britse organisatie CEE (Christian Education Europe), en staat onder toezicht van ICCE (International Certificate of Christian Education).

  • Christian

   In opvoeding en onderwijs wordt het fundament gelegd in levens van kinderen. Jezus Christus is hét Fundament (1 Korinthe 3:11). De naam van onze school verwijst hiernaar.

  • School

   Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is gebaseerd op fundamentele principes uit het Woord van God. Kinderen leren het leven te zien vanuit Gods perspectief. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

 • Missie

  Wij geloven op grond van de Bijbel dat kinderen geen eigendom zijn van hun ouders of van de staat, maar van God (Psalm 127:3). Ouders zijn rentmeesters van Gods eigendom. Hun kostbare en verantwoordelijke opdracht is deze kinderen op te voeden tot een godvrezend nageslacht (Maleachi 2:15 en Deuteronomium 6:5-7).

 • Visie

  The Foundation wil ouders en gemeenten helpen bij het opvoeden en toerusten van hun kinderen, zodat ze geestelijk, sociaal, financieel, emotioneel en praktisch zelfstandig de school en later het gezin zullen verlaten, om met een goed gevormde christenidentiteit hun plek in de maatschappij in te gaan nemen. De Heere zoekt immers ‘een goddelijk nageslacht’ (Maleachi 2:15c).

 • Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

  Spreuken 22:6

 • Waarin onderscheiden wij ons?

  Veel scholen hanteren de Bijbel als uitgangspunt en veel scholen zijn tweetalig. Ook wordt het leren op diverse scholen (deels) individueel. Toch geloven wij dat The Foundation uniek is. Ons onderwijs is…
  • Bijbels gecentreerd

   Het hele ACE-curriculum is gebaseerd op en gecentreerd rondom de Bijbel. Dat een kind God kent en met Hem leeft, vinden wij belangrijker dan dat hij of zij een academisch niveau haalt. Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN (Spreuken 9:10a).

  • Karakter vormend

   Op school ligt de nadruk op karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling. In het hele lesprogramma komen voortdurend zestig karaktereigenschappen van de Heere Jezus terug.

  • Individueel

   De nadruk ligt op leren in plaats van les krijgen. Het individuele leersysteem ACE is van zeer goede kwaliteit. Het sluit aan bij ieders eigen niveau en hoort bij de beste onderwijssystemen van de wereld. ’s Middags worden daarnaast klassikale lessen gegeven.

  • Tweetalig

   De leerlingen werken zelfstandig met Engels materiaal en door de supervisors en monitors wordt Engels gesproken. Het vak Nederlands is verplicht en ook een groot deel van het praktische middagprogramma wordt in het Nederlands gegeven.

 • Team

  Samen werken we aan een opvoeding zoals God het ons vraagt.
 • Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.

  Mattheüs 7:24-25

 • Neem contact met ons op

  • Adres

   The Foundation
   Schapedrift 85
   3371 JJ Hardinxveld-Giessendam

  • Telefoon

   06 82 74 77 19