Missie en Visie

 • Missie

 • Wij geloven op grond van de Bijbel dat kinderen geen eigendom zijn van hun ouders of van de staat, maar van God (Psalm 127:3). Ouders zijn rentmeesters van Gods eigendom. Hun kostbare en verantwoordelijke opdracht is deze kinderen op te voeden tot een godvrezend nageslacht (Maleachi 2:15 en Deuteronomium 6:5-7).

  Na de ouders is de gemeente van Christus de tweede verantwoordelijke voor de opvoeding van de kinderen. Het christelijke gezin is ingevoegd in de gemeente van Christus Jezus die plaatselijk samenkomt (Titus 2:2-8).

  Wij geloven dat onze kinderen opgevoed en onderwezen moeten worden in een veilige omgeving (gezin, gemeente en school) volgens de opdracht in Numeri 32:16 en 24. We willen hen een Bijbels wereldbeeld meegeven. Op The Foundation wordt onderwezen dat God de aarde gemaakt heeft in zes dagen van 24 uur, dat het huwelijk tussen één man en één vrouw niet door mensen maar door God is bedacht, en dat elk gezin een bouwsteen van de maatschappij is.

  De school moet de kinderen zó vormen, dat ze christelijke waarden in de maatschappij terugbrengen en de gemeente van Christus helpen (her)bouwen:

 • En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen.
  Jesaja 58:12a
 • We geven de kinderen praktische handvatten om de volgende opdracht te kunnen uitvoeren:

 • Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
  Mattheüs 28:19
 • Visie

 • The Foundation wil ouders en gemeenten helpen bij het opvoeden en toerusten van hun kinderen, zodat ze geestelijk, sociaal, financieel, emotioneel en praktisch zelfstandig de school en later het gezin zullen verlaten, om met een goed gevormde christenidentiteit hun plek in de maatschappij in te gaan nemen. De Heere zoekt immers ‘een goddelijk nageslacht’ (Maleachi 2:15c).

  Met het ACE-curriculum biedt The Foundation Bijbels gebaseerd en gecentreerd onderwijs van hoge kwaliteit. Naast ontwikkeling van kennis en vaardigheden ligt de nadruk op karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling.
  Onze kinderen worden toegerust om uit te gaan en uit te reiken naar de ander. Ze leren te dienen en hun gaven te ontwikkelen, zodat ze in gemeente en samenleving tot zegen kunnen zijn.

 • Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
  Spreuken 22:6