Karaktereigenschappen

De volgende zestig karaktereigenschappen van Jezus worden in de PACEs behandeld.
 • Attent
  Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:4)

  Barmhartig
  Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. (Lukas 6:36)

  Beheerst
  Onthoud u van elke vorm van kwaad. (1 Thessalonicenzen 5:22)

  Beschikbaar
  En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. (Mattheüs 9:9)

  Besluitvaardig
  Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Jozua 24:15)

  Betrouwbaar
  Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. (2 Korinthe 7:16)

  Billijk
  …om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid. (Spreuken 1:3)

  Blij
  …en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. (Efeze 5:19)

  Consistent
  Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. (1 Korinthe 15:58)

  Coöperatief
  Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. (Psalm 133:1)

  Creatief
  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

  Dankbaar
  Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:18)

  Deugdzaam
  Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:8)

  Discreet
  Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht [EN: ‘with discretion’]. (Psalm 112:5)

  Doelgericht
  Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken. (Psalm 119:2)

  Eerlijk
  Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. (Mattheüs 7:12)

  Efficiënt
  …en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. (Efeze 5:16)

  Flexibel
  Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. (Kolossenzen 3:2)

  Geduldig
  Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1)

  Goed
  …wij, die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. (2 Korinthe 8:21)

  Gul
  Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. (Handelingen 20:35)

  IJverig
  En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. (Kolossenzen 3:23)

  Loyaal
  Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Johannes 15:13)

  Matig
  …en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. (Titus 2:12)

  Medelevend
  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. (1 Petrus 3:8)

  Mild
  Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:32)

  Moedig
  Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Deuteronomium 31:6)

  Nauwgezet
  Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat. (Prediker 9:10)

  Nederig
  Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. (1 Petrus 5:5)

  Onbaatzuchtig
  …zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. (1 Korinthe 10:33)

  Onbevreesd
  Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1:7)

  Onderscheidend
  Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. (Ezechiël 44:23)

  Onderworpen
  Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. (Hebreeën 13:17)

  Opmerkzaam
  Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. (Hebreeën 2:1)

  Oprecht
  Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. (Jozua 24:14)

  Optimistisch
  Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. (Romeinen 8:25)

  Overredend
  Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid. (2 Timotheüs 2:25)

  Punctueel
  Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. (Prediker 3:1)

  Respectvol
  En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. (1 Thessalonicenzen 5:12-13)

  Tactvol
  Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. (Kolossenzen 4:6)

  Tevreden
  Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. (Filippenzen 4:11)

  Toegewijd
  Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst (Romeinen 12:1)

  Trouw
  Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. (Lukas 16:10)

  Vastbesloten
  Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. (1 Korinthe 2:2)

  Verantwoordelijk
  Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. (Romeinen 14:12)

  Verdraagzaam
  Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. (Romeinen 14:13)

  Vergevingsgezind
  Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. (Kolossenzen 3:13)

  Verstandig
  Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. (Jesaja 52:13)

  Vindingrijk
  …en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. (1 Thessalonicenzen 4:11)

  Volhardend
  En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. (Galaten 6:9)

  Voorzichtig
  Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden. (Spreuken 14:15)

  Vreedzaam
  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

  Vriendelijk
  Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. (2 Timotheüs 2:24)

  Vriendschappelijk
  Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. (Spreuken 18:24)

  Waakzaam
  Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Markus 14:38)

  Waarheidsgetrouw
  Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. (Efeze 4:25)

  Zachtmoedig
  Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. (Jakobus 3:13)

  Zeker
  Je zult vertrouwen, omdat er hoop is; je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. (Job 11:18)

  Zelfverzekerd
  Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

  Zorgzaam
  Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. (Galaten 6:2)

 • Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

  Spreuken 22:6