Christian

  • In opvoeding en onderwijs wordt het fundament gelegd in levens van kinderen. Jezus Christus is hét Fundament (1 Korinthe 3:11). De naam van onze school verwijst hiernaar.

    Wij willen geen ander fundament leggen dan wat gelegd is, en daarop bouwen. Dit fundament wordt in Johannes 1 het Woord genoemd, dat bij God was en God was, waardoor alles is gemaakt. In Hebreeën 11:3 staat dat wij door geloof inzien dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God. Jezus, Gods Woord, is ons begin, ons Fundament. Vast geworteld zijn de levens die op dit Fundament worden gebouwd.

  • Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
    Psalm 8:3
  • Kennis van God en ontzag (vreze) voor Hem is het begin van wijsheid (Spreuken 9:10). Het gaat ons op school niet alleen om kennis in het hoofd, maar om begrip met het hart en toepassing in de praktijk. Dat is wijsheid: kennis of waarheid die wordt begrepen en effectief toegepast in het leven. Alle kennis en wetenschap komt van God en vindt zijn oorsprong en doel in het Woord van God. En daarom geldt:

  • Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
    Mattheüs 7:24-25